Blogs frontpage » Burnout » Burnout vanuit de chinese zienswijze
18/11-13 om 16.06 door: Barbera

Burnout vanuit de chinese zienswijze

Burn-out

Burn-out

De crisis die al jaren in Europa gaande is grijpt in tot onze meest primaire levensbehoeften en basiszekerheden. Mensen zijn bang hun baan kwijt te raken, werken meer en harder om uit financiële schulden te komen of te blijven, naaste collega’s worden ontslagen, door enorme reorganisaties moeten mensen soms ineens werk uit voeren waar ze niet voor zijn opgeleid en een alles overheersend gevoel van overleven en een besef van verantwoordelijkheid zet mensen soms aan tot grensoverschrijdende werkprestaties.
Dit is een zorgelijke ontwikkeling en resulteert ook in een toename van aanmeldingen van mensen met uitputtingsverschijnselen, en/of een Burn-out binnen zorginstellingen.

Het zal nog een tijd duren voor we een nieuwe balans hebben gevonden. Tot die tijd zullen we nog regelmatig  geconfronteerd worden met enorme schommelingen welke veel mensen zal raken.

Uit onderzoek van het CBS uit 2011 bleek dat 1 op de 8 werknemers last heeft van Burn-out klachten. De komende jaren valt volgens het CBS nog een toename van deze klachten te verwachten, zoals uitputting, somberheid en spanningsklachten omdat een bepaalde groep werkende mensen nu eerder hun persoonlijke grenzen overschrijden tegen een achtergrond van diepgaande onzekerheden.

Een Burn-out is anders dan “overspannenheid”, het gevolg van een jarenlange disbalans tussen draagkracht en draaglast en behelst een diepgaande ontregeling van het hele systeem. In relatie tot alle levensgebieden heeft een gevoel van allesoverheersende uitputting zich als een olievlek uitgebreid.

Mensen met een Burn-out  komen dan meestal via de huisarts in het reguliere circuit terecht, waar al naar gelang de diversiteit aan klachten een even breed en wisselend behandelaanbod gegeven wordt. Niet zelden zijn uiteindelijk drie of meer therapeuten en of instanties betrokken bij het herstelproces, waarbij men mag hopen dat er een onderlinge samenhang wordt afgesproken en nageleefd.

Benadering vanuit de Chinese Geneeskunde

Binnen de Chinese Geneeskunde worden psychische aandoeningen niet als een aparte categorie gezien, maar als een onderdeel van een fysiologisch energetisch patroon. Binnen  dit patroon zijn de lichamelijke en mentaal-emotionele reacties zo met elkaar verweven, dat een strikte scheiding niet te maken valt. Sterker, de Chinese Geneeskunde benadert in de meeste gevallen een psychische aandoening op dezelfde wijze als lichamelijke aandoeningen en gaat er vanuit dat deze twee gesteldheden elkaar wederzijds beïnvloeden.

Elk orgaan vertegenwoordigt zijn eigen functionele kwaliteit in het totale bewustzijn van de mens.

In de Nei Jing worden zeven emoties onderscheiden, die ieder gekoppeld zijn aan een orgaan, te weten: vreugde (Hart), woede (Lever), verdriet (Longen), piekeren (Milt), angst  en schrik (Nieren). Deze emoties kunnen veroorzaakt worden door disfunctionerende organen, maar kunnen op zichzelf ook ziekteverwekkers worden als de mens lang onder druk staat.

In de Chinese Geneeskunde representeert ieder orgaan het fysieke, tastbare orgaan én de daaraan gerelateerde biochemische processen. Wanneer er verwezen wordt naar het orgaan bekeken vanuit de Chinese Geneeskunde, zal deze met een hoofdletter aangeduid worden. Overige concepten uit de Chinese Geneeskunde worden tevens met een hoofdletter aangeduid. 

Elke emotie heeft een specifiek effect op de Qi (energie) stroom in ons lichaam en deze raakt dan op termijn verstoord.  Emoties zijn interne ziekteoorzaken die rechtstreeks een interne disbalans veroorzaken.  Dit gebeurt echter alleen wanneer bepaalde emoties langdurig aan houden of zeer intens zijn. Bijv. als een bepaalde werksituatie frustrerend is of zelfs constant woedend maakt, dan zal daardoor de lever beïnvloed worden en een interne disbalans veroorzaken.

Emotie Effect op orgaan Effect op Qi
woede Tast de Lever aan Doet Qi stijgen
vreugde Tast het Hart aan Vertraagt het Qi
verdriet Tast de Longen en Hart aan Lost Qi op
zorgen Tast de Longen en Milt aan Knoopt het Qi
gepeins Tast de Milt aan Knoopt het Qi
schrik Tast de Nier aan Laat Qi dalen
shock Tast het Hart aan Verstrooit het Qi

De psyche wordt als zodanig binnen de TCG (Traditionele Chinese Geneeskunde) wel onderkend, en aangeduid met “Shen” als algemeen bewustzijn, en met Shen, Zhi, Po, Yi en Hun als specifieke entiteiten. Deze entiteiten zijn aan eigen organen gebonden en hebben een wederzijdse interactie met elkaar. De psychische gesteldheid is een indicatie van een algemeen patroon. Aan dit patroon kunnen verschillende, elkaar veroorzakende, verergerende, of elkaar in stand houdende patronen ten grondslag liggen.

Uit bovenstaande blijkt dat de TCG een andere benadering hanteert. De fysieke, mentale en / of emotionele disbalans vormt gezamenlijk  één of meerdere patronen en zijn tegelijk het behandelprincipe. Deze wordt uitgevoerd door dezelfde behandelaar.

Voordelen van een geïntegreerde behandeling.

Het Westerse behandelaanbod voor mensen met een Burn-out is zoals gezegd divers en soms ook willekeurig. De emotionele ontregelingen worden vaak tegemoet getreden met een vorm van gesprekstherapie en evt. een begeleiding bij het veranderen van leef- en werkpatronen. De vermoeidheid wordt verondersteld vanzelf in dit aanbod op te knappen, evt. met behulp van gestructureerde rustschema’s en vitaminepreparaten. Deze trajecten verlopen veelal via verschillende disciplines en instanties.

De TCG onderkent de verschillende symptomen die gepaard gaan bij een Burn-out en levert daarin ook maatwerk, omdat het niet alleen kijkt naar de emotie, maar ook naar de lichamelijke en gedragsmatige signalen. Deze vormen gezamenlijk de diagnose en behandelformule. De TCG gaat er van uit dat een lichamelijk welbevinden, automatisch een helder bewustzijn en adequate gedragslijnen in houden. Terwijl de Westerse benadering zich vooral richt op een verbale begeleiding naar emotioneel herstel en gedragsveranderingen, met een evt. separaat traject voor een fysiek herstel.

Juist door deze verschillen kan de TCG een bijdrage leveren aan de behandeling van een Burn-out. Wanneer van beide kanten de krachten met elkaar verenigd worden, is een aanbod voor te stellen waarin de lichamelijke, mentale en emotionele kanten evenveel tot hun recht komen en zoveel mogelijk in één hand wordt gehouden. Mogelijk wordt hierdoor in de toekomst een behandeling mogelijk waarin gesprekstherapie wordt aangevuld met acupunctuur, kruiden, een aangepast dieet en Qi Gong.